GDPR

Poučení subjektu údajů – informace dle čl. 13 GDPR

Firma ROT-HSware spol s r.o., IČO 44444117, zapsaná do OR, C 1428 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, jakosprávce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:

  • Osobní údaje „Subjekt údajů“, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky nebo při jednání o uzavření smlouvy (kupní, servisní…, dále jen „Smlouvy“), budou zpracovány za účelem plnění objednávky nebo uzavření Smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků „Subjekt údajů“ z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů „Subjekt údajů“ je tedy plnění objednávky nebo Smlouvy a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

  • Důvodem poskytnutí osobních údajů „Subjekt údajů“ Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro plnění objednávky nebo uzavření a plnění Smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

  • Osobní údaje „Subjekt údajů“ budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH. Při zpracování osobních údajů „Subjekt údajů“ nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje „Subjekt údajů“ mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému „Subjekt údajů“, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje „Subjekt údajů“ do třetí země, mezinárodní organizaci, nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám.

  • „Subjekt údajů“ má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

 

© 2003 - 2019 ROT-HSware spol. s r.o.

Programování & Webhosting by MagicHouse s.r.o.

Rychlý kontakt

Prodej a servis stavebních strojů:
Mobil: +420 733 753 338
info@stavebni-stroje.com